สถานบริการฉีดวัคซีน ยอดฉีดวันนี้ ยอดสะสม
โรงพยาบาลสามร้อยยอด
รพ.สต.สามร้อยยอด
รพ.สต.ศิลาลอย
รพ.สต.บ้านหนองหญ้าปล้อง
รพ.สต.ไร่เก่า
รพ.สต.บ้านทุ่งเคล็ด
รพ.สต.บ้านหนองแก
รพ.สต.บ้านหนองจิก