MOIT02 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน


MOIT03 หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


MOIT04 หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565


MOIT08 หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมากในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ไตรมาสที่ 2 รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมยายน 2564 -30 กันยายน 2564)


MOIT09 หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย** สสอ. จะต้องนำเจ้าหน้าที่ รพ.สต. ในพื้นที่เข้าร่วมการอบรมด้วย กรณีสื่อสารเผยแพร่ในช่องทาง Facebook Instagram Twitter อนุโลมไม่ต้องมีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์**


MOIT13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน หมายเหตุ : ต้องมีมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ (ครบ 6 ข้อ) หากไม่มีข้อ 2.6 ให้อธิบายให้ผู้ตรวจประเมินฯ พิจารณาไตรมาสที่ 2/ไตรมาสที่ 3


MOIT14 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ ** อนุโลมให้การประกาศเจตนารมณ์เกณฑ์จริยธรรมฉบับนี้ ร่วมกับประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตได้** ไตรมาสที่ 2/ไตรมาสที่ 3


MOIT15 หน่วยงานมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงาน


MOIT16 หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


MOIT17 หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีของหน่วยงาน และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน ** มีลักษณะเป็นรูปเล่มรายงาน ประกอบด้วย ปกหน้า คำนำ สารบัญ บทที่ 1-3 (แล้วแต่กรณี) ภาคผนวก (แล้วแต่กรณี) บรรณานุกรม/เอกสารอ้างอิง (แล้วแต่กรณี)


MOIT18 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีของหน่วยงาน (หน่วยงานต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕


MOIT19 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ เพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน


MOIT20 หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕